Reklamation og service

Gå til serviceskema

For forbrugerkøb er garantien 2 år og reklamationsfristen 5 år. Garantien omfatter ikke fejl og skader som direkte eller indirekte skyldes forkert håndtering, montering/elektrisk tilslutning, brug, vedligehold eller andre ydre forhold som har skadet produktet.
Røros Metall tilbyder service via autoriserede servicefirmaer over hele landet. Alle serviceopgaver skal meddeles til os. Serviceomkostninger som ikke har henvisning fra Røros Metall bliver afvist.

Det tages forbehold for eventuelle stavefejl, prisændringer og ændringer af produktdetaljer.

Garantibestemmelser ved køb af husholdningsprodukter i Norge

1. Bestemmelsernes gyldighedsområde
Disse garantibestemmelser regulerer forbrugerens rettigheder overfor leverandøren ved køb af alle typer husholdningsapparater til privat brug i Norge.

2. Garantien er 2 – to – år fra den dag forbrugeren modtog produktet. Forhold som ikke omfattes af garantien er beskrevet i pkt. 7. Efter garantiens udløb vil forbrugeraftalelovens reklamationsfrister fortsat gælde, jfr. pkt. 4 andet afsnit.

3. Leverandøren har pligt til at udbedre en mangel, som måtte opstå indenfor garanti-/reklamationsperioden, på de vilkår som er beskrevet i de følgende punkter. Leverandøren forbeholder sig ret til at kontrollere om der faktisk er en mangel til stede. Hvis det konstateres at der ikke foreligger mangel, må forbrugeren betale for undersøgelse og reparation. Forbrugeren skal på forhånd gøres opmærksom på at vedkommende selv skal dække sådanne omkostninger.

4. Forbrugeren har pligt til at reklamere inden rimelig tid efter manglen er opdaget, eller burde være opdaget. Reklamationen skal fremsættes senest to måneder efter at manglen er blevet opdaget. En reklamation skal endvidere ske senest 2 år efter at forbrugeren modtog varen. Dersom varen eller dele af den, ved almindelig brug, skønnes at holde væsentlig længere, er den absolutte frist for at reklamere i henhold til forbrugeraftalelovens bestemmelser 5 år.

5. Leverandøren har pligt til at udbedre en mangel hos forbrugeren eller på et anvist værksted efter de følgende retningslinjer. Med mindre andet fremgår nedenfor, betaler leverandøren omkostningerne for udbedringen. a) Mangeludbedring udført hjemme hos forbrugeren: Sådan en udbedring gælder produkter, som ikke kan transporteres af forbrugeren, uden væsentlig ulempe eller omkostninger, og som er solgt og fortsat befinder sig i det naturlige salgsdistrikt. Med naturligt salgsdistrikt menes en afstand på maks. 20 km fra salgsstedet (butik). Hvis afstanden er større, men forhandleren er den som ligger nærmest forbrugeren, vil leverandøren alligevel dække rejseomkostningerne. Forbrugeren har pligt til at stille produktet let tilgængeligt for den, som skal udføre mangeludbedringen. Pligten til at udføre vederlagsfri mangeludbedring gælder ikke hvis dette fører til urimelige omkostninger for leverandøren. Urimelige omkostninger kan relatere sig til udbedringen og/eller hvis produktet ikke kan nås med almindelige kommunikationsmidler, via offentlig vej o.l. Sådanne meromkostninger skal eventuelt dækkes af forbrugeren selv. b) Mangeludbedring udført på værksted: Produkter, som forbrugeren selv uden væsentlig ulempe kan hente og bringe, leveres til anvist værksted/leveringssted. Produkter, som ikke kan transporteres af forbrugeren uden væsentlig ulempe eller omkostninger, men som dog skal repareres på værksted, skal i mangel af andre aftaler transporteres på rimeligste måde og for leverandørens regning. Produktet skal være forsvarligt emballeret.

6. Forbrugeren kan ikke gøre krav gældende hvis fejlen eller svigtet sker som følge af:
a) Installationer der ikke er udført i overensstemmelse med offentlige bestemmelser eller i strid med produktets medfølgende monterings-/brugsanvisning.
b) Mangelfuld vedligeholdelse, behandling i strid med monterings-/brugsanvisning eller anden uforsvarlig behandling.
c) Indgreb eller reparationer udført af en ikke autoriseret reparatør og/eller brug af uoriginale reservedele/tilbehør.