Reklamation och service

Gå till serviceformuläret

För konsumentköp är garantitiden 2 år och reklamationstiden 5 år. Garantin omfattar inte fel och skador som direkt eller indirekt beror på felaktig hantering, montering/elektrisk anslutning, användning, underhåll eller andra yttre förhållanden som skadat produkten.
Røros Metall erbjuder service genom auktoriserade serviceföretag över hela landet. Alla serviceuppdrag ska meddelas oss. Servicekostnader som inte hänvisats från Røros Metall kommer att avvisas.

Förbehåll tas om eventuella skrivfel, prisändringar och ändringar av produktdetaljer.

Garantibestämmelser vid köp av hushållsprodukter i Norge

1. Bestämmelsens giltighetsområde
Dessa garantibestämmelser reglerar konsumentens rättigheter gentemot leverantören vid köp av alla typer av hushållsapparater till privat bruk i Norge.

2. Garantitiden är 2 – till – år från den dagen användaren tog produkten i bruk. Förhållanden som inte omfattas av garantin finns beskrivna i punkt 7. Efter garantitidens slut fortsätter konsumentköplagens reklamationsfrister att gälla, se punkt 4 andra stycket.

3. Leverantören är skyldig att åtgärda brister som uppstår inom garanti-/reklamationsperioden, enligt de villkor som beskrivs i följande punkter. Leverantören förbehåller sig rätten att kontrollera om det faktiskt finns en brist på plats. Om det konstateras att det inte föreligger något fel, kan konsumenten få betala för undersökningen och reparationen. Konsumenten ska på förhand ha uppmärksammats på att han själv kan få stå för dessa kostnader.

4. Konsumenten är skyldig att reklamera inom rimlig tid efter att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Reklamationen kan skjutas fram högst två månader efter att felet upptäckts. En reklamation kan vidare ske senast 2 år efter att konsumenten tog produkten i bruk. Då produkten eller delar av den vid vanlig användning ska hålla betydligt längre, är den absoluta fristen för reklamation enligt konsumentköplagens bestämmelser 5 år.

5. Leverantören är skyldig att åtgärda brister hemma hos konsumenten eller på anvisad verkstad enligt följande riktlinjer. Om inget annat framgår nedan, betalar leverantören kostnaden för åtgärden. a) Felkorrigering utförd hemma hos konsumenten: Sådan åtgärd gäller produkter som inte kan transporteras av konsumenten utan väsentlig nackdel eller kostnader och som är såld och fortsatt befinner sig i det naturliga säljdistriktet. Med naturligt säljdistrikt menas ett avstånd på max 20 km från säljplatsen (butik). Om avstånden är större men handlaren är den som ligger närmast konsumenten, kan leverantören ändå täcka reskostnaderna. Konsumenten är skyldig att placera produkten lätt tillgänglig för den som ska utföra reparationsåtgärden. Skyldigheten att utföra kostnadsfri reparationsåtgärd gäller inte om detta medför orimliga kostnader för leverantören. Orimliga kostnader kan handla om att reparationsåtgärden och/eller produkten inte kan nås med vanliga kommunikationsmedel, via offentlig väg eller liknande. Sådana merkostnader täcks eventuellt av konsumenten själv. b) Reparationsåtgärden utförs på verkstad: Produkter, som konsumenten själv utan väsentlig olämplighet kan hämta och lämna, levereras till anvisad verkstad/leveransplats. Produkter som inte kan transporteras av konsumenten utan väsentlig olämplighet eller kostnader, men som ändå kan repareras på verkstad, ska i avsaknad av annat avtal transporteras på lämpligaste sätt för leverantörens räkning. Produkten ska vara ordentligt emballerad.

6. Konsumenten kan inte ställa krav gällande fel eller brister som uppstått till följd av:
a) Installationer som inte utförts i enlighet med offentliga bestämmelser eller i strid med produktens medföljande monterings-/bruksanvisning.
b) Bristfälligt underhåll, hantering i strid med monterings-/bruksanvisning eller annan oförsvarlig hantering.
c) Ingrepp eller reparationer utförda av icke auktoriserad reparatör och/eller användning av ej originalreservdelar/tillbehör.