Vanliga frågor

Funderar du på något kring våra produkter eller har du en allmän fråga? Här hittar du svar på många frågor.

Köksfläktar och insatser

Läs alltid bruksanvisningen noga. Många problem kan du enkelt lösa själv. Fel eller skador som uppstått vid felhantering, missbruk, dåligt underhåll eller felaktig montering omfattas inte av reklamationsrätten.

Servicefakturor som inte hänvisats från Røros Metall kommer att avvisas. Vid kontakt ska inköpsdatum och typbeteckning på fläktmodellen anges. Typbeteckningen hittar du på baksidan av fettfiltret.

Möjlig orsak: Fel på ventil på yttervägg.
Lösning: Byt till lamellventil/klaffspjäll. Håll ett torkpapper/A4-ark under fettfiltret. På steg 2 ska arket sugas upp och fästa sig på fettfiltret.

Möjlig orsak: Felmontering av ventilationskanal.
Lösning: Kanalen ska vara rak så gott det går. Kontakta montören. Håll ett torkpapper/A4-ark under fettfiltret. På steg 2 ska arket sugas upp och fästa sig på fettfiltret.

Möjlig orsak: Spjället på toppen av motorhuset öppnar sig inte.
Lösning: Kontakta montören.

Möjlig orsak: Tätt spjäll.
Lösning: Kontrollera om spjället öppnar sig och att utloppskanalen är utsträckt. Kontakta montören.

Möjlig orsak: Tätt fettfilter.
Lösning: Rengör fettfiltret i maskin eller för hand. Detta bör göras minst varannan månad.

Möjlig orsak: För lite tilluft.
Lösning: Luften som blåses ut måste ersättas. Öppna dörrar till andra rum, eventuellt kan fönstret sättas på glänt.

Möjlig orsak: Tätt jalusi.
Lösning: Kontrollera att passagen är fri genom jalusiet eftersom kanalen går ut över taket.

Möjlig orsak: Felmontering/strömavbrott.
Lösning: Kontrollera snabbkopplingar/ledningar/strömtillförsel. Kontakta montören.

Möjlig orsak: Defekt kontrollpanel.
Lösning: Kontrollera först att 24 timmars efterventilation inte är aktiverad. Bryt strömtillförseln i 1 minut. Om detta inte fungerar, beställ ny. Läs av typbeteckningen på modellen. Använd serviceformuläret nedan.

Möjlig orsak: Defekt kretskort.
Lösning: Läs av typbeteckningen på modellen och beställ nytt. Använd serviceformuläret nedan.

Möjlig orsak: Transformatorn defekt för 20 W halogenlampor.
Lösning: Läs av typbeteckningen på modellen och beställ ny.

Möjlig orsak: Defekt säkring för 50 W halogenlampor.
Lösning: Byt till ny 1,6 ampere-säkring. Avlägsna fettfiltret och sätt tillbaks en ny säkring «FUSE»-knappen.

Möjlig orsak: Tät kanal/spjäll.
Lösning: Avlägsna eventuella lösa föremål från ventilationskanalen. Kontrollera att spjället öppnar sig. Kontakta montören.

Möjlig orsak: Defekt/transportskadad motor.
Lösning: Läs av typbeteckningen och beställ ny motor.

Möjlig orsak: Filterindikator.
Lösning: Rengör filtret och håll in 24-timmarsknappen i 5 sekunder för att nollställa indikatorn.

Möjlig orsak: Filterindikator.
Lösning: Rengör filtret och håll in knapp nr. 3 i 5 sekunder för att nollställa indikatorn.

Möjlig orsak: Filterindikator.
Lösning: Rengör filtret och håll in vänster knapp (m/fläktsymbol) i 3 sekunder för att nollställa indikatorn.

Produktstöd/felsökning - Spisvakt

Problem: Centralenheten reagerar inte på några av knapparna och ingen indikatorlampa lyser.
Lösning: Ingen ström till centralenheten. Se till att strömförsörjningen är korrekt ansluten till stickkontakten. Kontrollera att kontakten till vilken strömförsörjningen är ansluten till är aktiv. 1: Kontrollera säkringarna. 2: Kontrollera anslutningen på kontakten. Se till att strömkabeln är korrekt ansluten till centralenheten. Kontakten bör vara nästan helt inne i centralenheten. På grund av vattensäker struktur är kopplingen helt tät (gäller endast Siro R). Se till att strömkabeln är korrekt ansluten till strömförsörjningen. Kontrollera så att det finns ström i köket: kontrollera att säkringarna och anslutningar i bruksenheten och kontrollera möjliga hemma-/bortabrytare.

Problem: Centralenheten reagerar inte när knappar används i enlighet med instruktionerna.
Lösning: Fel på centralenheten. Komponent kan behövas bytas ut. Kontakta leverantören.

Problem: När två knappar trycks in samtidigt blir inte resultatet som förväntat.
Lösning: Att hålla in två knappar samtidigt kan vara lite vanskligt. Testa igen genom att först trycka ja, håll ner justeringslägesknappen och därefter den extra knappen.

Problem: Indikatorlampans paneler är konstant lila.
Lösning: Spisvakten väntar på installation. Se installationsvägledningen steg 3/6.

Problem: Indikatorlampans paneler blinkar lila-blått.
Lösning: Installation pågår: väntar på trådlös anslutning. Se installationsvägledningen steg 3/6.

Problem: Indikatorlampans paneler blinkar gul-grönt.
Lösning: Installation pågår: väntar på kalibrering. Se installationsvägledningen steg 4/6.

Problem: Enheten skickar upprepade gånger ut vattenläckagelarm.
Lösning: Ett vattenläckage har uppstått i köket. Se bruksanvisningen. Vattenläckagesensorn är våt eller smutsig. Torka av och rensa sensorn. Kontakten med vattenläckagesensorn är inte ordentligt ansluten. Ta ut säkringarna för spis och ugn. Kontrollera att läckagesensorerna är korrekt anslutna. Sätt tillbaka säkringarna.

Problem: Indikatorlampans paneler är konstant röda.
Lösning: Enheten er defekt. Tryck på OK-knappen för att hitta problemtypen utifrån indikatorlampan. Varningslampan för vattenläckage blinkar en gång: problem med radioförbindelsen till strömförsörjningsenheten. Varningslampan för vattenläckage blinkar två gånger: Strömstyrningsenheten är trasig. Varningslampan för vattenläckage blinkar tre gånger: Strömstyrningsenheten har gått varm. Varningslampan för spishällsrisk blinkar en gång: Sensorn är trasig. Varningslampan för spishällsrisk blinkar tre gånger: Strömstyrningen är trasig.

Problem: Installationen går inte som förväntat.
Lösning: Du kan starta om installationsprocessen närsomhelst genom att trycka på funktionslägesknappen i fem sekunder tills du hör signalen och fortsätta installationssteg 3/6 (se monteringsanvisningen). Se till att spis och ugn (om dessa är kopplade till strömstyrningsenheten) är avstängda när installationen påbörjas. Se till att spis och ugn inte är aktiva = säkringarna är av innan du påbörjar installationen. Se till att det finns ström i köket: kontrollera säkringarna och anslutningar i bruksenheten och kontrollera möjliga hem-/bortabrytare.

Problem: Ingen av spisplattorna ger ett barnsäkerhetslåslarm
Lösning: Den trådlösa anslutningen är inte korrekt aktiverad. Kontrollera anslutningen igen: upprepa installationen från steg 3/6.

Problem: Enheten slår av strömmen från spisen men strömmen kommer tillbaka.
Lösning: Strömstyrningsenheten är felkopplad. Se till att strömkontrollenheten är korrekt kopplad – med andra ord att spisen är kopplad till utgångskabeln.

Problem: Problem med steg 3/6 under installation.
Lösning: Centralenheten söker inte pairing-signal eller strömstyrningsenheten skickar inte ut pairing-signal.

Problem: Ingen trådlös anslutning skapas.
Lösning: Centralenheten söker efter en pairing-signal från strömstyrningsenheten endast när ljuspanelen blinkar lila-blå. Strömstyrningsenheten skickar pairing-signal i åtta sekunder när den är kopplad till elnätet. Se installationssteg 3/6. Se till att strömstyrningsenheten inte får ström före du startar steg 3/6: slå av säkringarna i säkringsskåpet. Håll in funktionslägesknappen i 5 sekunder tills du hör en ljudsignal och starta om installationsprocessen från steg 3/6. Det finns ingen ström till strömstyrningsenheten. Se till att det finns ström i köket: kontrollera säkringar och anslutningar i säkringsskåpet och kontrollera möjliga hem-/bortabrytare.

Problem: Problem vid installationssteg 4/6(Kalibrering).
Lösning: Vid kalibrering använder inte spisen någon ström. Kalibrering kräver att spisen använder minst 300 W ström.

Problem: Känner inte igen spis/spishäll.
Lösning: Med en induktionshäll använder du en kompatibel tallrik eller lämpligt metallämne. När du kalibrerar en spis, slå på den största spisplattan på maximal värme. Se till att ugnen faktiskt är på – inte bara att ugnslampan eller fläkten är på. Spisen eller ugnen är inte kopplade till strömstyrningsenheten. Se till att spisen är kopplad till strömstyrningsenheten. Centralenheten kan ha blivit trådlöst ansluten med grannens strömstyrningsenhet. Gör om installationen för båda spisvakterna igen från steg 3/6.

Problem: Säkringar bryter strömmen när strömmen ansluts till strömstyrningsenheten.
Lösning: Strömstyrningsenheten är ej kompatibel med de elektriska anslutningarna. Kontrollera strömanslutningar för spis och se till att de stämmer med etiketten på strömstyrningsenheten. Strömstyrningsenheten är felkopplad. Kontrollera anslutningarna, se etiketten på strömstyrningsenheten. Spiskontakten eller stickkontakten är felkopplad. Kontrollera kabeln till spiskontakten och stickkontakten. Kontrollera om spiskabeln eller spisen är kortsluten.

Problem: Problem med att koppla strömstyrningsenheten till spisen eller elnätet.
Lösning: Strömstyrningsenheten är ej kompatibel med den elektriska anslutningen.


Polarhörnet - Polarskåpet

Servicefakturor utan hänvisning från Røros Metall kommer att avvisas. Vid kontakt ska inköpsdatum och serienumret på indikatorn anges. Detta hittar du på baksidan av locket eller i luftspalten på aggregatet i fronten.

Produktionsdatum för kylrummet står på väggen inne i skåpet.

Möjlig orsak: Igensatt dammfilter.
Lösning: Dammfiltret SKA dammsugas minst var tredje månad.

Möjlig orsak: Otillräcklig in- och utluft under och över skåpet
Lösning: Ventilationsgaller på minst 22 cm2 ska monteras under skåpet. Luftspalten över skåpet ska vara minst 440 cm2.

Möjlig orsak: Dörren sluter inte tätt.
Lösning: Gå in i skåpet och stäng dörren. Ljuset ska då släckas och det ska inte sippra in något ljus i skåpet. Kontrollera att magnetlisten är hel och rengjord. Beställ eventuellt ny i serviceformuläret. Uppge tillverkningsdatum/inköpsdatum för kylrummet. Justera hängena så att dörren tätar bättre.

Möjlig orsak: Defekt aggregat/läckage av kylmedel.
Lösning: Mät temperaturen i ett vattenglas mitt i skåpet efter 1 dygn. Skicka in serviceformuläret.

Möjlig orsak: Defekt termostat.
Lösning: Beställ ny termostat. Skicka in serviceformuläret.

Möjlig orsak: Defekt aggregat/läckage av kylmedel.
Lösning: Låt aggregatet stå avstängt i 2 timmar. Starta aggregatet igen. Skicka in serviceformuläret nedan om aggregatet ändå inte kyler. Läs av serienumret bakom locket eller i luftspalten på aggregatet i fronten.

Möjlig orsak: Felmontering.
Lösning: Beställ nya gångjärn med hjälp av serviceformuläret nedan. Uppge produktionsdatum. Se information längre ned «så byter du gångjärn».

Polarskåpet 2-dörrars
Gångjärn april 2004 – januari 2007
Gångjärn februari 2007 – december 2008
Gångjärn januari 2009 – december 2010

Möjlig orsak: Defekt kompressor.
Lösning: Försök att identifiera ljudkällan. Kompressorljud uppstår när kompressorn är igång. Fläktljud är konstant. Rengör filtret, slå av aggregatet och starta det igen efter 5 timmar. Ljudnivån 36-42 dbA mätt 1 m från skåpet när dörren är stängd. Skicka in serviceformuläret om aggregatet fortsätter att missljuda.

Möjlig orsak: För hög luftfuktighet. För låg temperatur i skåpet.
Lösning: Mät temperaturen över natten i ett vattenglas mitt i skåpet. Kontrollera temperaturen som visas i termostatens display. Justera till högre temperatur. Detta är speciellt viktigt under sommarhalvåret vid hög luftfuktighet. Kontrollera att dörren sluter tätt och att varmluft inte tränger in. Aggregatet producerar mycket vatten under sommarhalvåret. Kontrollera att dräneringsslangen är monterad på undersidan av aggregatet. Lägg slangen i en lämplig behållare för att samla upp vattnet.

Möjlig orsak: Igensatt dräneringsrör.
Lösning: Förångaren avisas med jämna mellanrum. Kondensvattnet ska förångas i behållaren på baksidan. Slangen som går dit kan vara igensatt så att vattnet rinner ut på framsidan. Gör så här för att öppna slangen:
1. Skruva av plastlocket på aggregatet.
2. I det övre vänstra hörnet finns en 20 cm lång och 4 cm bred gummitejp. Lyft upp den nedifrån. Du ser då in i förångaren där det säkert finns lite vatten.
3. I förångarens hörn sitter hålet som är kopplat till dräneringsslangen. Den går ned till kondenslådan där vattnet automatiskt ska förångas. Det är viktig att den här passagen är öppen. Slangen kan rensas med en ståltråd, gardinvajer eller liknande tills vattnet försvinner. Slangen är ca 55 cm lång så redskapet måste ha motsvarande längd.

Om vattnet inte försvinner tas aggregatet ut och bakplåten skruvas av. Nere till höger finns förångningsbehållaren. Plastslangen kan lutas utåt och rensas nedifrån. Häll lite vatten i förångaren för att kontrollera att vattnet rinner ut genom slangen. Skär ett snitt längst ut på slangen så att hålet blir större och mindre partiklar lättare rinner ut.

Det kan samlas lite rost i förångaren då fästena till förångaren inte är galvaniserade. Detta är normalt och kommer inte förkorta aggregatets livstid.

Möjlig orsak: Halogenlampan trasig.
Lösning: Byt ut lampan. Beställ ny transformator om bytet av lampan inte fungerar. Använd serviceformuläret.

Möjlig orsak: Led-skenan trasig.
Lösning: Beställ ny led-skena med serviceformuläret. Uppge serienumret på aggregatet som du hittar på baksidan av locket.

Möjlig orsak: Transformatorn trasig.
Lösning: Beställ ny transformator om detta är nödvändigt.

Möjlig orsak: För hög temperatur på kompressorns utsida.
Lösning: Rengör dammfiltret. Kontrollera att tillräcklig utluftning finns under och över skåpet. Montera eventuellt ett extra ventilgaller. Låt aggregatet vara avstängt i minst 2 timmar innan du startar upp det igen.

Möjlig orsak: För hög temperatur på kompressorns utsida.
Lösning: Rengör dammfiltret. Kontrollera att tillräcklig utluftning finns under och över skåpet. Montera eventuellt ett extra ventilgaller. Låt aggregatet vara avstängt i minst 2 timmar innan du startar upp det igen.

Möjlig orsak: Detta är normalt.
Lösning: Kompressorn startar och stoppar med 6 till 10 minuters mellanrum. Varannan timme avfrostas aggregatet i 15 minuter. Detta oberoende av om dörren öppnas.

Mät temperaturen i 1 dygn med termometern i ett vattenglas placerat mitt i skåpet. Temperaturen kan variera mellan 4 och 6 grader.

Slå av aggregatet. Dammfiltret ska dammsugas minst var tredje månad. Kan tvättas vid behov. Torka det ordentligt innan det sätts på plats igen. Beställ nytt filter här.

Rengörs regelbundet med diskmedel, mikrofiberduk och borste.