Reklamasjon og service

Gå til serviceskjema

For forbrukerkjøp er garantitiden 2 år og reklamasjonsfristen 5 år. Garantien omfatter ikke feil og skader som direkte eller indirekte skyldes feilaktig håndtering, montering/elektrisk tilkobling, bruk, vedlikehold eller andre ytre forhold som har skadet produktet.

Røros Metall tilbyr service gjennom autoriserte servicefirmaer over hele landet. Alle serviceoppdrag skal meddeles oss. Servicekostnader som ikke har henvisning fra Røros Metall blir avvist.

Retur av varer kan kun skje etter avtale. Produkt må være forsvarlig emballert og vedlagt returseddel fra Røros Metall. Standardprodukter kan krediteres med 70 % av fakturabeløpet.

Det taes forbehold om eventuelle skrivefeil, prisendringer og endring av produktdetaljer.

Garantibestemmelser ved kjøp av husholdningsprodukter i Norge

1. Bestemmelsenes gyldighetsområde
Disse garantibestemmelsene regulerer forbrukerens rettigheter overfor leverandøren ved kjøp av alle typer husholdningsapparater til privat bruk i Norge.

2. Garantitiden er 2 – to – år fra den dag forbrukeren overtok produktet. Forhold som ikke omfattes av garantien er beskrevet i pkt. 7. Etter garantitidens utløp vil forbrukerkjøpslovens reklamasjonsfrister fortsatt gjelde, jfr. pkt. 4 annet ledd.

3. Leverandøren plikter å utbedre en mangel som måtte oppstå innenfor garanti-/reklamasjonsperioden, på de vilkår som er beskrevet i de følgende punkter. Leverandøren forbeholder seg retten til å kontrollere om det faktisk er en mangel til stede. Hvis det konstateres at det ikke foreligger mangel, må forbrukeren betale for undersøkelsen og reparasjonen. Forbrukeren skal på forhånd ha blitt gjort oppmerksom på at han selv må dekke slike kostnader.

4. Forbrukeren plikter å reklamere innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Reklamasjonen må fremsettes senest to måneder etter at mangelen ble oppdaget. En reklamasjon må videre skje senest 2 år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lenger, er den absolutte fristen for å reklamere i henhold til forbrukerkjøpslovens bestemmelser 5 år.

5. Leverandøren plikter å utbedre en mangel hos forbrukeren eller på et anvist verksted etter de følgende retningslinjer. Med mindre noe annet fremgår nedenfor, betaler leverandøren kostnadene for utbedringen. a) Mangelsutbedring uført hjemme hos forbrukeren: Slik utbedring vil gjelde produkter som ikke kan transporteres av forbrukeren uten vesentlig ulempe eller kostnader, og som er solgt og fortsatt befinner seg i det naturlige salgsdistriktet. Med naturlig salgsdistrikt menes en avstand på maks 20 km fra salgsstedet (butikk). Dersom avstanden er større, men forhandleren er den som ligger nærmest forbrukeren, vil leverandøren allikevel dekke reisekostnadene. Forbrukeren plikter å stille produktet lett tilgjengelig for den som skal utføre mangelsutbedringen. Plikten til å utføre vederlagsfri mangelsutbedring gjelder ikke hvis dette fører til urimelige kostnader for leverandøren. Urimelige kostnader kan relatere seg til utbedringen og/eller hvis produktet ikke kan nås med vanlig kommunikasjonsmiddel, via offentlig vei o.l. Slike merkostnader må eventuelt dekkes av forbrukeren selv. b) Mangelsutbedring utført på verksted: Produkter, som forbrukeren selv uten vesentlig ulempe kan hente og bringe, leveres til anvist verksted/leveringssted. Produkter, som ikke kan transporteres av forbrukeren uten vesentlig ulempe eller kostnader, men som likevel må repareres på verksted, skal i mangel av annen avtale transporteres på rimeligste måte og for leverandørens regning. Produktet skal være forsvarlig emballert.

6. Forbrukeren kan ikke gjøre krav gjeldene dersom feilen eller svikten er en følge av:

a) Installasjoner som ikke er utført i overensstemmelse med offentlige bestemmelser eller i strid med produktets medfølgende monterings-/bruksanvisning.
b) Mangelfullt vedlikehold, behandling i strid med monterings-/bruksanvisning eller annen uforsvarlig behandling.
c) Inngrep eller reparasjoner utført av en ikke autorisert reparatør og/eller bruk av uoriginale reservedeler/tilbehør.