Røros Metalls arbeid med menneskerettigheter og etisk handel

1. Generell informasjon, retningslinjer og rutiner
Ventilasjon og kjøkkenhetter har båret Røros Metall gjennom en over 75 år lang historie. Røros Metall startet som kobber- og blikkenslagerverksted i 1946. Produksjonen har i løpet av disse årene vært mangfoldig og alltid med en klar visjon om å levere solid håndverk av høy kvalitet. Røros Metall har nå et bredt varesortiment innenfor kjøkkenhetter bestående av importvarer fra andre land i Europa og egenproduserte varer. Vi er spesielt stolt av at vi kan tilby norskprodusert skreddersøm.

Fabrikken, med produksjon og administrasjon, er på Røros. De siste årene har vi også startet med eksport med egne kontorer i Sverige, Danmark og UK.

Røros Metall er omfattet av åpenhetsloven. I den forbindelse er vi forpliktet til å utføre aktsomhetsvurderinger og definere områder ved vår virksomhet som kan innebærer risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I arbeidet for å sikre etterlevelse av åpenhetsloven har Røros Metall hatt bistand fra Advokatfirmaet PwC. Arbeidet har blitt gjennomført i tråd med PwCs 5-stegsmodell.

  • Steg 1 – Analyse av virksomhet og forankring av ansvar i styrende dokumenter
  • Steg 2 – Overordnet analyse av forretningsforbindelser
  • Steg 3 – Risikoklassifisering av tredjepart
  • Steg 4 – Risikobaserte bakgrunnsundersøkelser og kontroller
  • Steg 5 – Systematisere og rapportere

5-stegs-modellen følger OECDs retningslinjer og kravene i åpenhetsloven.

Vi har i år gjennomført en kartlegging av egen virksomhet og foretatt en risikovurdering av alle leverandører. Vi er i gang med å utarbeide nye innkjøpsrutiner, rutiner for inngåelse- og oppfølging av kontrakter. Våre etiske retningslinjer formidles ved avtaleinngåelse og er en del av avtalen som inngås med leverandører og forretningspartnere.

I vårt videre arbeid med åpenhetsloven og aktsomhetsvurderingsprosess benytter vi oss av Factlines. Factlines digitale løsning gjør at vi kan innhente informasjon effektivt direkte fra leverandører og underleverandører.

Røros Metall gjør en årlig informasjonsinnsamling fra leverandører i form av egenrapportering. Spørsmålene i egenrapporteringen dekker kravene i FNs Global Compact, leverandørenes kjedeinnsikt og oppfølgingspraksis, i tillegg til deres vurdering av risiko knyttet til brudd på etiske retningslinjer i de aktuelle produksjonsland. Innhentingen gir grunnlag for analyse av om god praksis er etablert for å overholde åpenhetsloven, lov om offentlige anskaffelser §5 og virksomhetens egne kontraktsbestemmelser.

Våre leverandører er gjort kjent med våre etiske retningslinjer og er pålagt å opptre i henhold til disse, inkludert at de selv må sikre sin produksjon, sine innkjøp og leveranser. Dersom egenrapportering eller andre indikatorer gir signaler om avvik blir disse fulgt opp gjennom henvendelser til leverandør. Avhengig av omfang og risiko vil avvik kunne avstedkomme opprettelse av forbedringsprosjekt for å skape endringer i samarbeid med leverandør og øvrige aktører i kjeden.

2. Funn fra våre aktsomhetsvurderinger
Røros Metall er opptatt av å ha gode relasjoner til både kunder og leverandører. Vi har skriftlige og langvarige avtaler med våre hovedleverandører. Vi besøker også våre største leverandører for å få bekreftet gode arbeidsvilkår og rutiner. Gjennom Røros Metalls aktsomhetsvurderinger er det ikke avdekket negative forhold. Vi har likevel innsett at vi har en kompleks verdikjede, med mange ledd og leverandører. Det er i seg selv en risiko fordi det gjør det vanskeligere å ha full oversikt over flyten av materialer, varer og tjenester, og vi har derfor konkludert med at vi ønsker om å innhente mer informasjon fra enkelte leverandører. Leverandørene er utvalgt ut fra størrelse, geografi og bransje.

Dette er områder der det er avdekket særlig risiko knyttet til Røros Metalls direkte eller indirekte påvirkning gjennom vår verdikjede:

  • Råvarer (stål, lakk o.l.)
  • Komponenter (elektronikk, motorer o.l.)
  • Emballasje
  • Transport

3. Våre tiltak
På bakgrunn av den ovenstående prioriteringen har Røros Metall valgt en tilnærming som både innebærer interne og eksterne tiltak for å følge opp risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Røros Metall anser effektive interne tiltak som avgjørende for å sikre en bærekraftig og forholdsmessig tilnærming til åpenhetsloven på sikt. Det neste året vil vi fokusere på å forbedre rutiner, oppdatere dokumenter og implementere dette i organisasjonen.

Eksternt har Røros Metall valgt å innhente informasjon fra utvalgte leverandører. Vi har valgt å benytte systemleverandøren Factlines for løpende kartlegging, innhenting av informasjon og dialog med utvalgte leverandører. Vi følger også de automatiske oppfølgingsforslagene som leverandørene får i Factlines basert på egenrapporteringen.

Hovedmålsetningen med de eksterne tiltakene er å innhente mer informasjon om risikobildet og eventuelt avdekke faktiske brudd og/eller tiltak som finnes i leverandørkjeden.

4. Kontakt
Personer som ønsker ytterligere informasjon eller innsyn i arbeidet som gjøres, kan sende en skriftlig forespørsel til Røros Metall på mail: post@rorosmetall.no

Røros Metall as